ver1.1_130116_PP_L

Monthly Archives: mars 2013

Fördelning oberoende av produktionsapparaten

Debattartikel publicerad i Arbetaren

De politiska blocken har det gemensamt att de tillber ett ekonomiskt system där individens legitimitet fås genom lönearbete eller ägande. Det är dags för en demokratiserad ekonomi som är oberoende av produktionsapparaten för fördelningen av pengar, skriver Henrik Lund i Sveriges Anställningslösas Landsorganisation, SALO.

Vill vi ha en hållbar utveckling?

Frågan är högst relevant då klimatpanelen IPCC nyligen konstaterat att åtgärderna för att minska den mänskliga påverkan på klimatet inte verkar infinna sig. Dörren för klimatmålen håller på att stängas, konstaterar den schweiziske professorn i klimatfysik Thomas Stocker.

Okunniga inser inte behovet. Många sticker huvudet i sanden och vägrar se problemen. Vissa litar på att ”tekniken ska lösa problemen”. För att ha råd med åtgärderna måste tillväxten öka, menar andra.

Auktoriteter och ansvariga inom vänster- och högerblocken förlitar sig till dessa strategier. Blocken har det gemensamt att de tillber ett ekonomiskt system där individens legitimitet fås genom lönearbete eller ägande. I detta system görs miljöns livsbetingelser till marknadsfaktorer och politiken blir traditionalisternas tummelplats för att se till att det finansiella systemet inte kollapsar på grund av den frihet banker med flera fått att hantera folks pengar.

Skuldekonomin skapar hela tiden förlorare då mer pengar förutsätts komma ur den än vad som finns i ekonomin, därav offentliga sparkrav och näringslivets rationaliseringar vilket leder till ökad arbetslöshet, ökad skuldsättning och inflation. Individens frihet blir ensamhet mot systemet.

Vi känner problemen och det finns lösningar men dessa diskuteras inte då de som borde göra det tror att lösningen är att använda samma ekonomisystem som skapat problemen.

Skuldekonomin är känslokall. Psykoterapeuten Rollo May ansåg redan på 1960-talet att vi levde i en schizoid värld där utnyttjandet av sin medmänniska och miljön fjärmade människorna från varandra, och ännu värre, från sig själva. Det ger människor som söker lyckan i pengar och materiella värden och som distanserar sig från sina själsliga behov på grund av rädsla för närhet. Ett typiskt manligt fenomen i ett samhälle med strukturer skapade av män. Kvinnorna som ger sig in i konkurrensen tvingas bli lika känslokalla som männen för att accepteras.

Vänsterns ekonomiska tes har fått stark konkurrens av högerns antites vilket borde leda till en ny tes utifrån kunskapen om problemen med dessa. Så sker inte utan alla slåss i stället om att vara bäst i klassen att driva skuldekonomin till bristningsgränsen vilket vi sett i många länder på sistone.

Vill vi ha hållbar utveckling måste vi våga definiera varandra som människor och skapa samhällsstrukturer utifrån människors behov av trygghet i stället för vinstintresse för ett fåtal.

I över hundra år har vi sett vänster- och högerekonomier skapa mer och mer ekonomisk och politisk stordrift utan att ge individer och kollektiv den frihet man sagt sig vilja ge. Det är dags för en demokratiserad ekonomi som är oberoende av produktionsapparaten för fördelningen av pengar, både för att få en jämnare fördelning mellan människorna och för att minska överkonsumtionens inverkan på moder jord och öka balansen mellan arbete, livskvalitet och miljö.

Skuldekonomin ser inte alla som en tillgång

Jag gläds alltid åt när unga människor engagerar sig i politiken. Teresa Carvalho (S) och Christoffer Bernsköld (S) är två goda exempel. Med utgångspunkt i frihet, jämlikhet och solidaritet tar de i NT 15/3 sig an arbetsmarknads- och pensionsfrågor. Grundtanken är att alla människor ses som en tillgång vilket jag helhjärtat ställer mig bakom. I skuldekonomin, även kallad tillväxtekonomi, ses dock människan som en kostnad, inte en tillgång.

Skuldekonomin skapar arbetslöshet och ökad skuldsättning då både offentlig och privat sektor tvingas spara för att klara budgeten. Skuldekonomi är lika med konsumtionsekonomi. Det innebär att konsumtionen måste öka för att behålla välfärd, arbetstillfällen med mera. Om moder jord hade klarat överuttaget av naturkapital som sker så skulle konsumtionsekonomin inte vara ett problem. Skuldekonomin är ur detta perspektiv känslokall och miljöfarlig vilket borde oroa de båda debattörerna. I stället propagerar de för ökad tillväxt och att pensionssystemet ska fortsätta ta hänsyn till marknadens utveckling vilket eventuellt dämpar symtomen på kort sikt. Skuldekonomin skapar förlorare vare sig vi vill eller inte. Fördelningen är bra att debattera men skuldekonomin dräneras hela tiden på pengar oavsett hur vi fördelar pengarna. Det ligger i dess natur.

Hur auktoriteter handskas med nya idéer som engagerade medborgare för fram gör mig beklämd. Vi bemöts ofta mästrande då vi för fram alternativ till skuldekonomin. I stället för att göra seriösa analyser viftar man bort det som ovidkommande. Senaste fallet är Per Almgrens motion om lokal valuta och basinkomst. Det borde väl vara intressant att skapa ett jämlikt ekonomiskt system i balans som skapar fria människor och är solidariskt både socialt och ekologiskt. Det handlar bara om att frigöra sig från rädslan för det okända.

Publicerad i Norrköpings tidningar 21 mars 2013

Ledare nr 3 2013

Trots allt ont de gjort mig har jag inte förlorat hoppet. Jag kan inte leva med två hjärtan i kroppen…Nu har vi åter samlats för att rådslå om fred.  Min skam är stor som jorden, men ändå ska jag ännu en gång följa den vite mannens anvisningar. Jag trodde mig vara den ende som uthärdade att förbli de vitas vän, men sedan de kommit och tagit våra boplatser och hästar och allting annat, är det svårt för mig att längre lita på de vita.”

Cheyennehövdingen Black Kettle, 1864

Dee Brown beskrev i boken Begrav mitt hjärta vid Wounded knee, 1973, USA:s kolonisation av vilda västern mellan 1860-1890. Skillnaden var att han visade indianernas perspektiv i stället för de vitas perspektiv som alltid varit att de vita var de goda och indianerna var de onda som skulle civiliseras.

När de vita först kom blev de välkomnade av indianerna och behandlade som jämlikar. De vita kom sedan med soldater i överflöd och dödade män, kvinnor och barn, ofta utan urskillning. För vad? Jo den vite mannens önskan till ekonomisk vinning genom att utvinna guld, silver och äga land med mera gjorde att vördnaden för det levande glömdes bort.

Continue reading

Reglerna för a-kassa ändras

Sveriges_riksdag_fr_vasabronI morgon är det tänkt att riksdagen ska fatta beslut om nya a-kasseregler. Det kommer bli tuffare för arbetssökande från och med 1 september.

Jag tänker inte gå in i detalj men jag kan konstatera att det verkar vara med hjälp av stramare regler som man tror att det ska skapas nya arbetstillfällen enligt förslagen från Arbetsmarknadsutskottet. Den som vill fördjupa sig kan själv läsa sammanfattningen nedan eller gå in på riksdagens hemsida och läsa mer.

Det är beklagligt att arbetsmarknadsutskottet ger uttryck för en människosyn som bygger på tillitsbrist och som infantiliserar vuxna människor ”som bara vill ha ett jobb” på en arbetsmarknad med 420 217 öppet arbetslösa och sökande i program samt 79 122 lediga jobb enligt arbetsförmedlingen.

Skuldekonomin gräver hela tiden ett djupt hål i både privat och offentlig ekonomi vilket leder till arbetslöshet, ökad generell skuldsättning. Det är inte riktigt seriöst att hela tiden lägga mer krav på individen och kalla det individens frihet samtidigt som stater går ihop och ger miljarder till banker som leker Monopol med folkets pengar. Det ger ett mycket dåligt intryck och den som vill vara med och vinna nästa val måste nog börja tänka om. Det riskerar annars att undergräva demokratin.

Det är inte individens skuld att arbetsmarknaden ser ut som det gör. Riksdagen och regeringen måste rikta sin uppmärksamhet mot det system som ger skrupellösa aktörer fritt svängrum i stället för att göra individens frihet till individens ensamhet mot systemet.

Utdrag från riksdagens hemsida:

Reglerna för a-kassa ändras (AU6)

Regeringen föreslår att vissa regler i arbetslöshetsförsäkringen ändras den 1 september 2013:

  • De allmänna villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning ändras. Endast sådana krav som måste vara uppfyllda redan vid inskrivningen ska i fortsättningen ingå i de allmänna villkoren. Krav på hur personer sköter sitt arbetssökande flyttas till åtgärdsreglerna.
  • Reglerna för åtgärder, sanktioner, ändras. Åtgärdsgrunderna blir fler, men åtgärderna mildare än i dag. Det ska finnas tre typer av förseelser av olika allvarlig grad: att missköta sitt arbetssökande, att förlänga sin tid i arbetslöshet respektive att orsaka sin arbetslöshet. Upprepade förseelser av samma typ ska leda till avstängning från ersättning i allt längre perioder. Åtgärden nedsättning av ersättning avskaffas.
  • A-kassorna får utökade möjligheter att hålla inne ersättning under tiden som de utreder rätten till ersättning.
  • Den som ansöker om ersättning ska intyga att de uppgifter som man lämnar är riktiga och meddela a-kassan om förhållandena ändras.
  • Både den som lämnat oriktiga uppgifter och den som har låtit bli att anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för rätten till ersättning ska kunna uteslutas ur a-kassan eller förlora rätten till ersättning. En sådan person kommer också att kunna straffas enligt regler i brottsbalken och bidragsbrottslagen.
  • Reglerna för a-kassornas återbetalning av statsbidrag görs mer enhetliga.
  • Alla så kallade känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen ska få behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas, om de har lämnats i ett ärende.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och nej till motförslag från Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till ett antal motioner om arbetslöshetsförsäkringen från allmänna motionstiden 2012.

Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ledare nr 1 2013, När kände du vördnad senast?

Att känna vördnad är att vara stark i sinnet. Det är en styrka som kommer från hjärtat och själen.

Mänskligheten har blivit arrogant. Vi beter oss som om jorden och andra människor vore våra ägodelar. Vi kränker det mest grundläggande i livet, nämligen livet självt.

Vördnad handlar om värderingsdjup. Den som beräknar det ekonomiska värdet på allt har förlorat vördnaden medan den som inser att livets värde står över allt, känner sann vördnad.

Continue reading

Sociala Media

     

Kontakta oss

Vision Balans
Södra Promenaden 60G
602 39 Norrköping
info@visionbalans.se

Tidningen Vision Balans
Vision Balans kommer i fortsättningen att komma ut i digital form. Här under denna domän www.visionbalans.se
Twittrar
Arkiv
Kategorier