ver1.1_130116_PP_L

Monthly Archives: november 2013

Politikens dimbankar

Debatt

Är det som vi inbillar oss att det i dag finns ett slags politikens ”dimbankar”, en förvirring om vem som säger vad på den politiska arenan? Vi tror inte det. För de av oss med minnet i behåll vet vi att det som Alliansen säger i dag var det som Socialdemokraterna och ibland deras allianspartier sade för några år sedan. Exemplen är många när det gäller skatter, arbetsmarknads- och finanspolitik med mera. Listan kan göras lång – fråga bara våra valda företrädare i regering och riksdag vad som nu är ”sär”- respektive ”allmänintresse”.

644px-Blair1_2005Faktorerna bakom den förvirring jag tror råder har flera rötter. En rot är socialdemokratins försök att ”bredda väljarbasen”. Denna nyorientering går bland annat tillbaka på att vi på 1980-talet hade några perioder av borgerlig majoritet. En annan rot är det som den ”Nya Moderaterna” lärde sig av ”New Labour” i Storbritannien. Deras senares så kallade ”Tredje väg” formulerades först av den ledande sociologen Anthony Giddens. Tony Blair läste, lyssnade och drog igång en kampanj för en nyorientering efter åratal av konservativt styre i Storbritannien. Labour intog en ny position i den säkra ”mitten” där konservativa ståndpunkter inlemmades och succén var ett faktum.

Bild: Wikimedia Commons Foto: Andrew Skudder

I Sverige regerade socialdemokratin åter till synes säkert under 1990-talet. Detta medan Moderaterna höll fast vid sin fokusering på skattesänkningar under Bo Lundgren. Men det fanns yngre krafter som var medvetna om att denna fokusering aldrig skulle ha chans att vinna en majoritet i riksdagen. Därför blev moderaterna ”Nya”. Välfärdsstat, folkhem, socialpolitik med mera blev något som man nu ställde sig bakom. De Nya Moderaterna erkände att Socialdemokraterna spelat en viktig roll när det gäller att säkra folkflertalets trygghet och välfärd. Detta är nog de två viktigaste orsakerna bakom det tillstånd av dimbankar och förvirring som jag antar att det råder i dag.

Som en bot på detta inte helt perfekta tillstånd skulle vi föreslå en ny agenda:

Ska staten, oavsett vilken regering som delegerar uppgifter till den, även i fortsättningen ha den stora makt som den varje dag utövar över oss, folket som all makt – enligt Grundlagen – utgår från? Är det kanske dags att vi, medborgarna, får ökade befogenheter att kontrollera den instans som dagligen alltmer kontrollerar oss på allt fler av livets områden?

Hur ska då detta gå till? Så vitt vi kan se, bara genom en öppen dialog där alla är välkomna att delta. I bästa fall, om nu medborgarna väljer detta, skapas då ett tryck gentemot de som vi valt som våra företrädare, och politisk och ekonomisk maktkoncentration motverkas.

Detta låter kanske som naiva önskedrömmar. Men vad säger du käre medborgare?

Göran Dahl

Sverige behöver ett nytt alternativ

Insändare

Sverige behöver ett politiskt alternativ som ser människans djupare behov och arbetar för ett fredligt samhälle med utgångspunkt i alla människors lika värde. Ett samhälle där varje människa har samma rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Politik på människans och naturens villkor.

Earth-ErdeSverige behöver ett parti som vet att ett fredligt och hållbart samhälle börjar inom varje människa och utgår från den grunden. Genom att förstå och bejaka varje människas existentiella behov skapar vi förutsättningar för en rik gemenskap människor emellan och ett starkt samarbete för samhällets högsta goda. En trygg människa är en rik människa. Det är den sortens rikedom vi behöver och som Enhet nu vill lyfta in i den svenska samhällsdebatten.

Enhet är en rörelse som formulerar en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för vårt arbete är en värld i balans och harmoni, både för jorden som helhet, för vårt samhälle och för varje enskild individ. Enhet är en ingång till en ny sorts politik för ett mer medmänskligt samhälle, där vi samverkar med varandra bortom egoism och särintressen.

Vi har bara en jord. Vi behöver nu tillsammans skapa en värld där vi lever i harmoni med naturen genom att vi behandlar den som ett med oss själva. Där vi prioriterar livet och den ekologiska balansen framför materialism och ekonomisk tillväxt. Ett samhälle som främjar mänskliga relationer och livskvalitet, Ett samhälle där pengar enbart används som ett medel för byte av varor och tjänster. Ett ränte-, spekulations- och inflationsfritt samhälle, där mänskliga värden står över vinstintressen. Där vi prioriterar människoliv och mänsklig omsorg framför skapade behov, skuldsättning och investeringar i överflödig produktion, konsumtion, vapen och krig.

Vi tror på ett samhälle i samarbete framför konkurrens, där vi gemensamt tjänar varandra, istället för att tjäna på varandra. Ett samhälle där vi inte behöver slåss för vår medfödda rätt att överleva, vilket idag bidrar till stress och sjukdom för många människor. Vi föreslår därför en garanterad ekonomisk Basinkomst för alla. Denna basinkomst ska finansieras genom en naturresursavgift och inte genom skatt på arbete. Skatt på arbete vill vi istället successivt fasa ut, då denna beskattning motverkar kreativitet och arbete. Idag ser vi en rad brister i bland annat omsorg, vård och undervisning, som delvis har sin orsak i dagens höga beskattning av arbete.

Vi vill vara med och skapa ett samhälle i mångfald, där våra likheter förenar och våra olikheter kompletterar. Där varje människa får möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag och finna meningsfull sysselsättning. Vi tror att grunden för detta bland annat läggs i skolan som ska vara en plattform med en helhetssyn på människan. En skola som utgår från våra barns och ungdomars behov – ej ifrån näringslivets eller politiska ideologiers behov. En skola med fokus på människors utveckling till kreativa, medkännande, självmedvetna och trygga individer som utvecklar och använder sina förmågor för sitt eget och samhällets bästa.

Vi tror på en fördjupad och väl utvecklad demokrati med största möjliga utrymme till delaktighet och ansvar inom frågor som berör den enskilda människan. Att inte lyssna och ta del av alla människors erfarenheter är ett enormt socialt och ekonomiskt slöseri. Vi vill införa möjlighet till direktdemokrati som komplement till dagens representativa demokrati.

Vi vet att den dag vi alla vill och vågar tro att vår vision är möjlig så blir den vår nya verklighet. Vi tror att det är dags nu, för oss alla att ta personligt ansvar för det samhälle vi vill leva i. Framtidens politik börjar inte i maktens korridorer. Framtidens politik börjar hos dig och hos mig.

Krister Segergren

Sanna Nova Emilia

Språkrör för Enhet

www.enhet.se

 

Kontakta oss

Vision Balans
info@visionbalans.se

Arkiv
Kategorier