VISIONBALANS.SE

Är repression ett sätt att slå vakt om demokratin?

Ju fler människor som avhumaniseras och ses som problem som ska åtgärdas,desto fler kommer samhället behöva låsa in eller deportera. Vår historia ärfull av avskyvärda exempel på detta. Under några decennier i mitten på1900-talet lyckades vi dock vrida detta skeende i en annan riktning vilketgav folket en känsla av gemenskap. En gemenskap med homogena förtecken. När vi nu i effektivitetens, tillväxtens och integrationens namn ser alltfler hamna utanför mainstream, blomstrar rädslan för det främmande igen.Demokratin upplevs hotad. Är då repression ett sätt att värna demokratin eller är det kanske så attdet är ett sätt att montera ned demokratin, på samma[…]

Läs mer

Far åt helvete!

När ska det vara nog egentligen, med alla idéer som ligger till grund för alla ojämlikheter i vårt land. Vi har en arbetsmarknad som blir allt smalare, där åldersdiskrimineringen är värre än någonsin. Konsekvenserna av pandemin gör att de problem som redan fanns innan förstärks. De som stod långt från arbetsmarknaden står nu ännu längre bak i kön. Unga människor tvingas in i en gig-ekonomi som gör dem till offer för marknadsaktörer som fullkomligen skiter i om de mår bra eller inte så länge man kan ta in en annan om någon börjar påtala att villkoren borde vara bättre. Facket[…]

Läs mer

Basinkomst

Materiell, social och mental trygghet är alla avgörande för människorsvälmående. Då dagens strukturer inte tillgodoser detta för alla finns det nuintressanta tankar om basinkomst.Samordningsförbundet i Östergötland tittar på möjligheterna. Balansen mellan lönearbete, livskvalitet och miljö är även den i gungninggenom att livskvaliteten för många försämras av fler långtidsarbetslösa,ohälsa och miljö/klimatkris. Därför behöver vi bredda begreppet arbete och ge människor chansen attarbeta med sådant som inte definieras som lönearbete. Det är allt från attta hand om sig själva och andra människor till att bli planetskötare somkonsumerar mindre av moder jord. Det är början på det nya narrativet som många längtar efter.[…]

Läs mer

Förtrycket hårdnar!

Som de senaste veckorna visat har Arbetsförmedlingen fått nya direktiv uppifrån rörande fas 3 och dessa ”tuffare” riktlinjer håller nu på att implementeras i städer runtom i landet.   Istället för att gräva ner oss och kröka rygg måste vi nu ta chansen att lyfta fas 3 till medieljuset igen. Detta kommer strax innan jul precis som varsel och annat man vill undvika ifrågasättande av. Förtrycket hårdnar, de långtidsarbetslösa ska tuktas till lydnad och tystnad.   Vi ska komma ihåg att vi är en växande skara som kämpar mot fas 3 och andra orättvisor i dessa tider. Fler och fler har blivit[…]

Läs mer

Inte en andra klassens medborgare!

  Som arbetslös förväntas du ha dålig självkänsla och ett ypperligt dåligt självförtroende. Med skuld och skam i blicken uppmanas du undvika de som har ett lönearbete. I livet utanför murarna krävs att du mår dåligt och inte vågar yppa din belägenhet. Du beordras följa samhällets normer och iklä dig rollen som lidande i utanförskapets fängelse.   Men aldrig att jag känt eller sett mig som en andra klassens medborgare bara för att jag saknat ett lönearbete eller mått sämre för det (även om jag ibland naturligtvis önskat bättre ekonomi). Och aldrig att jag värderat eller någonsin skulle kunna värdera[…]

Läs mer

populism i Luthers anda

  Landskronamodellen ska bli nationell politik meddelade de forna liberalerna i Folkpartiet lite stolt härom sistens. Modellen, som går ut på att alla som uppbär försörjningsstöd ska utföra motprestationer, är ett talande exempel på vad rådande arbetslinje har för konsekvenser i praktiken. Motprestationen består allt som oftast i att utföra reguljära arbeten utan lön hos kommunen eller hos privata arbetsgivare. I andra fall handlar motprestationen om att delta i sysselsättningsåtgärder med inget annat syfte än att konfiskera den enskildes tid.   Redan idag avkrävs behövande moprestationer i flera kommuner. Syftet med dessa verkar inte i första hand vara att få[…]

Läs mer

Storebror ser dig!

Regeringen vill skärpa kontrollen av dem som lyfter arbetslöshetsersättning. Det senaste i raden av kontrollåtgärder som de vill införa är att arbetslösas pass ska besiktigas efter eventuella resestämplar.   Kontrollen av vår tids paria, de utstötta arbetslösa, börjar ta orimliga proportioner. Gud förbjude om arbetslösa någon vecka eller två per år (utan att meddela Af) skulle söka sig utomlands för att ta en välbehövlig vila från pressen att söka arbeten de inte vill ha, inte kan få, eller som någon annan arbetssökande hellre skulle vilja ha. Gud förbjude att arbetslösa önskar ett drägligt liv trots att de inte lönearbetar.  […]

Läs mer

Slavägarnas marknad!

Med osedvanligt hög svansföring gick arbetsmarknadsminister Hillevi Engström nyligen ut i Tv-nyheterna och berättade om sin ”nyskapande” lösning på en av vår tids största folksjukdomar – Långtidsarbetslösheten!   Med ett ”erbjudande” om praktikplats redan Dag 1 som långtidsarbetslös ska fler riktiga anställningar i slutändan komma till stånd. Hela 1 miljard kronor tänkte vår nuvarande regering pytsa ut för att åren 2013-2014 verka för att fler långtidsarbetslösa (enligt framlagda reformpaket drygt 14 000) ska få en ”möjlighet” att utföra oavlönat tvångsarbete.   Efter att under årens lopp själv valsat runt i olika mer eller mindre meningslösa arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vid flera tillfällen utfört[…]

Läs mer

Oavlönat Tvångsarbete, Nej Tack!

10 000-tals arbetslösa blir i dagens Sverige utnyttjade som oavlönad tvångsarbetskraft hos penningstinna entreprenörer, kommuner som vill spara pengar eller av organisationer inom den privata och offentliga sektorn.   Arbetsförmedlingen, vår kära ”öststatsvakt” vid muren, ordnar som lydig mellanhand gladeligen denna kostnadsfria arbetskraft. Om man vägrar att bli utnyttjad riskerar man påföljder i form av avstängning från sitt ekonomiska understöd.   Alliansen försöker, och lyckas alltför väl, övertyga den välvilligt duperade svenska befolkningen om det goda med ”Arbetslinjen” genom jobbskatteavdrags-muta och propaganda!  Med allmosor och budskapet att arbetslöshet enbart kan skuldföras en själv lyckas politikerna få en riksdagsvalsröstande majoritet att blunda för[…]

Läs mer

Tillväxtverket gör vad de ska

  Kanske uppfattas det som tröttsamt men turerna kring Tillväxtverkets och andra myndigheters slöseri med skattemedel är en intressant företeelse som tål att studeras närmre.   Hur blott existensen av en myndighet som Tillväxtverket motiveras är ju ett smärre fenomen i sig.   Av de senaste veckornas avslöjanden att döma verkar  myndigheten syssla med precis det den fått i uppdrag att göra.   På verkets hemsida står att läsa att man genom projekt och direkta företagsstöd ska bidra till ökad regional tillväxt och sysselsättning. Den vidlyftiga representationen har ju faktiskt, vad det verkar, bidragit till just detta. Det är inte[…]

Läs mer