ver1.1_130116_PP_L

Arbete

Det nödvändiga paradigmskiftet, del 2 av 4 (Publicerad i Vision Balans nr 2 2010)

Det nödvändiga paradigmskiftet, del 2 av 4

© Henrik Lund

Text: Henrik Lund

Stordrift

Dagens system tvingar oss att bedriva stordrift i privat sektor för att maximera vinsten. Samtidigt tvingas offentliga sektorn bedriva stordrift för att möta besparingskraven. Den marknadsliberala ekonomin framstår helt plötsligt som lika människofientlig som den extrema planekonomin. För att tvinga arbetsgivare i det marknadsliberala samhället att ta ansvaret för individen, som det offentliga tidigare gjorde,

Continue reading

Det nödvändiga paradigmskiftet, del 1 av 4 (Publicerad i Vision Balans nr 1 2010)

 

Det nödvändiga paradigmskiftet, del 1 av 4

© Henrik Lund

Text: Henrik Lund

Albert Einstein uttryckte en gång ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”. Han om någon borde ju veta vad det innebär att tänka nytt och lösa nya problem med nya sätt att tänka. Vi står inför avgörande beslut för vår överlevnad. Det gäller våra barns och vår älskade jords framtid. Därför krävs nya sätt att tänka om samhället och dess utveckling.

Continue reading

AF drar i nödbromsen – Stoppar utbildningen i fas 3

Av Elisabeth Alm Björnsson
Möjligheten till utbildning för arbetslösa i fas 3 har ännu en gång stoppats. Pengarna som regeringen avsatt räcker inte, och nu tvingas arbetsförmedlingen för andra gången dra i ”nödbromsen”.
Det har nu gått drygt två år sedan riksdagen fick regeringen att backa när det gällde beslutet att inte tillåta utbildning i fas 3 av jobb och utvecklingsgarantin. Men summan som regeringen därefter avsatte för utbildning i begränsad omfattning för dem som befinner sig i den s.k. sysselsättningsfasen har inte räckt till.
I en interpellation debatterad i riksdagen den 13 december ville Ylva Johansson (s) ha svar på vad regeringen och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (m) tänker göra för att arbetslösa i fas 3 inte ska förhindras att delta i utbildning som leder till jobb?
– Första gången det blev stopp för dem som planerat att påbörja en utbildning var i oktober i år. Då blev det också stopp för de utbildningsanordnare som hade planerat att bedriva utbildning, sa Ylva Johansson (s).
– Regeringen gjorde tydligen bedömningen att det är få personer i fas 3 som behöver en utbildning eftersom man anslog för lite pengar.
Regeringen sköt till extra pengar och de var bra, menade hon. Men bara två veckor senare, i mitten av november, var pengarna slut igen. Återigen fick det långtidsarbetslösa beskedet att de inte kunde påbörja utbildningen de planerat gå förrän nästa år. Ska vi ha det så här i arbetsmarknadspolitiken? undrade Ylva Johansson (s). Ryckighet fram och tillbaka när det gäller avsatta medel som gör att långtidsarbetslösa kommer i kläm.
– När man lyssnar på socialdemokraterna i debatten kan man tro att just en arbetsmarknadsutbildning skulle vara lösningen på allt. Det kan vara en del, men det är viktigt att jobba aktivt på flera fronter, svarade Elisabeth Svantesson (m).
– Vi måste komma ihåg att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har olika behov och har olika förutsättningar. En del har inte haft jobb på sju, åtta, nio år, ibland längre. En del har låg utbildning, andra har hög utbildning, andra återigen har nedsatt arbetsförmåga och många har problem med hälsan.
– Det handlar om att rusta med praktik och träning, att vara aktiv och finnas hos en anordnare. Det handlar också om att motivera människor att läsa till bristyrken i de fall det är möjligt. Det är därför vi har ökat antalet platser på yrkesutbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar.
Det är olyckligt med den situation som uppstått på arbetsförmedlingen, menade hon.

Mångmiljonsatsning på unga arbetslösa

Alliansen vill satsa 263 miljoner kronor på unga som står långt från arbetsmarknaden. Det framgår av budgetförslaget för 2014. Under åren 2014-16 avsätts 50 miljoner årligen till att anställa fler arbetsförmedlare för ungdomsgruppen.

Den ekonomiska krisen har lett till att grupper med svag förankring på arbetsmarknaden har fått allt svårare att få jobb. Regeringen vill därför se till att unga som riskerar att få mer varaktiga problem på arbetsmarknaden tidigt ska få det stöd från arbetsförmedlingen som de behöver för att gå till arbete eller studier.

Det är av stor vikt att arbetsförmedlarna bedömer varje individs behov, och aktivt jobbar med matchning bland annat genom att etablera goda arbetsgivarkontakter, skriver regeringen i sitt förslag.

När det gäller unga som av särskilda skäl bedöms stå långt från arbetsmarknaden bör arbetsförmedlingen se till att dessa ungdomar tidigt får individuellt anpassat stöd. Oavsett om detta handlar om att ge dem praktik, arbetsmarknadsutbildning eller förmedlingsinsatser.

Unga som inte fullföljt sin gymnasieutbildning är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Regeringen avser därför att ge arbetsförmedlingen uppgiften att i högre grad prioritera vägledning till utbildning för unga såväl före som inom jobbgarantin för unga samt inom jobb- och utvecklingsgarantin.

En förlängning till av det förhöjda studiebidraget till 2014 förslås också för unga inom ovan nämnda garantier som återupptar sina gymnasiestudier.

Satsningen på totalt 263 miljoner kronor föreslår regeringen fördelas enligt följande: 112 miljoner kronor 2014, 83 miljoner kronor 2015 och 68 miljoner kronor 2016.

Stopp för missbruket av visstidsanställningar

Ylva Johansson (s) och Hillevi Engström (m)Arbetsmarknadens parter måste skärpa sig när det gäller missbruket av rullande visstidsanställningar. En attraktiv arbetsgivare måste kunna erbjuda justa villkor, och detta måste såväl arbetsgivare som facket ta ansvar för.
Budskapet fördes fram av både Ylva Johansson (s) och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) vid senaste interpellationsdebatten i riksdagen.
Visstidsanställningar behövs på en väl fungerande arbetsmarknad. Det var de båda ense om, men att stapla denna form av anställningar på varandra år efter år genom att byta mellan olika typer av visstidsanställningar måste få ett slut, påpekad Ylva Johansson (s).
Kommunerna är den stora boven när det gäller det här, påpekade hon. På många orter är de också den största arbetsgivaren. Jakten på arbetskraft är tänkt att leda till att exempelvis de kommunala arbetsgivarna inrättar fasta tjänster och gärna också heltider. Men hon betvivlade att detta kommer att ske så länge det inte finns någon gräns för hur länge visstidsanställningar får löpa.
De som drabbas mest av marknadslösningen med rullande visstidsanställningar är främst kvinnorna som blir dragspelet på arbetsmarknaden.
– Regeringen införde 2007 nya regler som har gjort det enklare för arbetsgivare att visstidsanställa, men som också gjort detta missbruk möjligt. Sveriges lagstiftning strider mot EU:s visstidsdirektiv som säger att det ska finnas ett skydd för den enskilde så att arbetsgivaren inte kan stapla olika otrygga visstidsanställningar på varandra under många år.
– När avser regeringen ändra lagstiftningen för att stoppa detta missbruk? undrade Ylva Johansson (s). Det finns tidsgränser inom varje visstidsanställning, men det finns ingen gräns när man lägger ihop dem.
Hillevi Engström (m) höll med om att missbruket måste stoppas, och att man måste få ett hum om hur det ser ut. Men hon var för den skull inte beredd att ändra lagstiftningen och de regler som hon påpekade ger möjlighet till flexibilitet. Gör man det finns risken att det slår ut jobb på arbetsmarknaden istället för att ge fasta anställningar.
– Min och regeringens uppfattning är att reglerna i lagen om anställningsskydd är i linje med EU-rätten och visstidsdirektivet.
Regeringen anser att det samlade regelverket kring tidsbegränsade anställningar med krav på objektiva skäl, tidsgränser, företrädesrätt till återanställning samt möjligheten att få frågorna avgjorda i domstol skapar ett rimligt skydd.
– Detta finns tillsammans med de regler som parterna har i sina kollektivavtal samt i speciallagstiftning. Men facken måste våga driva fall till domstol, och få klarlagt när kollektivavtal strider mot lagens intentioner eller människor missbrukas. Missbruket måste stävjas, och då måste vi använda de verktyg som finns.

Kontakta oss

Vision Balans
info@visionbalans.se

Arkiv
Kategorier