Är arbetslösheten invandrarnas fel?

Det kom ett mail från en frustrerad person. Han menar att arbetskrafts-invandringen är orsak till arbetslösheten. Han menar också att SALO är antidemokratisk då vi inte tillåter diskriminering av folkgrupper på facebook.

Han skriver så här:

”Hej,

jag blev idag blockerad från att kommentera era inlägg på er FB-sida och ni tog även bort min harmlösa kommentar. Detta bevisar att organisationen SALO är antidemokratisk ty ni accepterar inte en fri diskussion.

Jag hade tänkt gå med i SALO men det blir inget av det nu när det visat sig att ni är antidemokrater. Det är synd, ty det hade verkligen behövts en organisation för de arbetslös. Ni verkar dock mest syssla med annat än arbetslöshet och t.o.m. med motverkar de arbetslösas intressen genom att förespråka oreglerad arbetskraftsinvandring. Det blir ju färre jobb om vi har arbetskraftsinvandring. Dessutom blir återstående jobb mindre intressanta om t.ex. forskarjobb går till arbetskraftsinvandrare. Ni kanske tror att min kritik av arbetskraftsinvandring baseras på rasism, men det är fel, ty det är snarare rasism att importera personal med vissa genetiska egenskaper och personalen kan vara KKK-anhängare från Sydafrika, Australien och Nya Zeeland.”

Den kommentar som är borttagen från facebook uttryckte bland annat att SALO motarbetar sverigedemokraterna genom propaganda. Då den är borttagen kan den inte återges ordagrant.

Jag tycker det är viktigt att ta debatten seriöst. Eftersom facebook inte är ett bra debattforum så kommer inlägg med denna inriktning att blockeras även i framtiden. Inlägg som skuldbelägger folkgrupper av olika slag blockeras oavsett grunden till skuldbeläggningen och diskrimineringen. Däremot är jag öppen för debatt till exempel på min blogg. Dock kommer endast seriösa inlägg att accepteras. All form av martyrdebatt kommer också att tas bort.

Personen anser att det är antidemokratiskt att ta bort en diskriminerande kommentar. Jag anser att det är antidemokratiskt att hävda att SALO inte ska få använda sin lagsskyddade rätt att fritt uttrycka sin kritik mot diskriminering. SALO motarbetar vad partiet sverigedemokraterna står för, inte personerna sverigedemokraterna. På samma sätt kritiserar vi andra partiers idéer när vi ser att de har negativa konsekvenser för våra intressegrupper, som inte enbart är arbetslösa utan även sjukskrivna, förtidspensionerade, deltidsarbetande och studerande, det vill säga alla som står utanför arbetsmarknaden på hel eller deltid.

En argumentation som denna är inte ovanlig i dessa sammanhang:

” Ni kanske tror att min kritik av arbetskraftsinvandring baseras på rasism, men det är fel, ty det är snarare rasism att importera personal med vissa genetiska egenskaper och personalen kan vara KKK-anhängare från Sydafrika, Australien och Nya Zeeland.”

Oavsett om det handlar om rasism eller rasdiskriminering torde det i juridiskt hänseende tolkas som grov diskriminering. FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering definierar rasdiskriminering som:

”…varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet.”

EU-konventionen om mänskliga rättigheter anger:

”Artikel 14 – Förbud mot diskriminering

Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.”

I Diskrimineringslagen, SFS 2008:567 4§, definieras diskriminering på flera sätt bland annat indirekt diskriminering:

”…att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med…viss etnisk tillhörighet…”

Samtidigt som personen uttrycker en individuell åsikt vilket man kan tycka att alla har rätt till, kan jag se en rasdiskriminering baserad på ”genetiska egenskaper”. Om inte dessa ord utifrån sett kan tolkas som rasism eller rasdiskriminering är det nog dags att omdefiniera begreppet.

Med lite välvilja skulle man möjligen kunna se saken ur ett kvantitativt matematiskt perspektiv. Eftersom personen som reagerat så starkt på SALO:s förhållningssätt har högskoleexamen i matematik såväl som magisterexamen i fysik, vill jag analysera ifall detta perspektiv spelar in i sammanhanget.

Det skulle innebära att arbetsmarknaden är ett nollsummespel där det finns ett visst antal lönearbeten. Fler medborgare skulle ur detta perspektiv göra att antalet utan lönearbete ökar. Jag anser att detta visar på en stor okunnighet (trots alla examina). För det första är det så att utan arbetskraftinvandring skulle Sverige stanna då arbetsmarknaden är en dynamisk plats beroende av olika kompetenser och personligheter och verksamheter. Dessutom kan nya medborgare skapa förutsättningar för nya lönearbetstillfällen.

Jag tolkar det som att det inte är ett rent kvantitativt perspektiv som präglar personens förhållningssätt ändå. När han menar, att vi importerar rasister, genom att det skulle vara anhängare av Ku Klux Klan från Sydafrika, Australien och Nya Zeeland som kommer hit avslöjar han sin inskränkthet och okunnighet på ett flagrant sätt. Frågan är om det skulle vara acceptabelt att norrmän arbetskraftinvandrar, för rent matematiskt skulle även norrmän öka antalet medborgare. Man måste också beakta att det faktiskt finns medborgare i Sverige som arbetskraftsutvandrar.

När jag har fått mail eller telefonsamtal från personer som tycker att SALO är jättebra och avslutar meningen med att ”det är ju invandringens fel alltihop”, har jag försökt förklara vad SALO utgår från.

SALO anser att arbetslöshetsnivån inte har med invandring att göra. Anledningen är att vi gör en annan analys än personer som den jag skrivit om ovan. Det handlar inte om antalet människor i landet utan antalet pengar som finns i landets konsumtionsflöde samt hur vi definierar begreppet arbete. Den skuldekonomi som vi idag använder oss av kräver att det ska komma mer pengar ur systemet än vad som finns i systemet. Förräntning i form av bankräntor, aktieutdelning med mera tvingar fram besparing med effektivisering och rationalisering som följd i både offentlig och privat sektor. Förutom ökad arbetslöshet ökar även den generella skuldsättningen vilket sätter folk i ännu större risk.

Samma matematik kan vi applicera på jordens resurser. Skuldekonomin förutsätter ständigt ökande konsumtion av naturresurserna vilket gör att det vi tar ut på ett år inte hinner återskapas i samma takt som det konsumeras. Det leder till ett överuttag av jordens kapital med underskott som följd. Det är det som gör att våra livsbetingelser försämras i takt med den så kallade tillväxten.

Lösningen på skuldekonomins problem är alltså inte att minska arbetskraftinvandringen utan en ekonomi utan skuldsättning. Det går att åstadkomma om vi bara vill. Då kan vi uppnå bättre balans mellan mänsklighetens konsumtion och naturens resursnivå. Vill vi dessutom uppnå bättre ekonomisk balans mellan människorna ska vi införa basinkomst som EU-parlamentet föreslog 2010. Då skulle vi åstadkomma bättre balans mellan lönearbete och allt annat arbete som utförs och många gånger utgör grunden i samhället.

Skuldekonomin ger alltså underskott i antalet lönearbeten och jordens resurser (läs mänsklighetens livsvillkor). Om fler kunde förstå detta skulle vi få färre som skuldbelägger folkgrupper som lider av skuldekonomins konsekvenser. Om vi även kan få ekonomer och politiker över hela skalan från vänstern till sverigedemokraterna att förstå detta kan vi få till snabba förändringar. Om de politiska ledarna ändå väljer att inte förstå måste medborgarna själva organisera sig för förändring. En förändring som är bra för alla oavsett vilken partipolitisk hemvist man har.

Lämna en kommentar